پروژه کف سازی هلی پورت

پروژه کف سازی پارکینگ

 

اجرای آرملات کف سازی پارکینگ کف سازی پیاده رو

 

کفپوش بتنی،بتن سخت صنعتی