بدون تصویر

کف سازی صنعتی برای بار های سنگین

بارگذاری کف سازی تهت اثر چرخ های سنگین به دلیل بزرگی بار چرخ ها اثر ضربه ، تنوع ماشین آلات و ترافیک عبوری و مهمتر از هم ماندگاری بارهای سنگین بر روی آن نسبت به بارگذاری کف سازی های متداول دارای تفاوت میباشد. و تفاوت مکانیزم عملکرد روسازی تحت بارهای سنگین با روسازی یا کف سازی بزرگراه ها موجب گردیده که نتوان از معیارها و روش های طراحی کف سازی در طرح آنها استفاده نمود