بدون تصویر

فلسفه طراحی کفپوش بتنی

کف های بتنی همه جا یافت می شوند، زیرا همه ساختمانها کف دارند، و کف بیشتر ساختمانهای تجاری و صنعتی از بتن ساخته می شود. کف سازی بسیاری از ساختمانهای مسکونی نیز بتنی است.
متاسفانه، در اکثر موارد کفهای بتنی از عهده کارکرد خود بر نمی آیند و بیش از سایر اجزای ساختمان(جز بام)، به نارضایتی کاربران می انجامند.
کفهای با عملکرد مناسب نیز وجود دارند، اما قطعاً این کفهای مطلوب از روی تصادف خوب از کار درنیامده اند. این کفپوش ها مستلزم طراحی خوبی اند، که لازمه آن نگرشی منطقی و جامع به موضوع است.در بیشتر موارد، طراحی کف به معجونی درهم آمیخته شباهت دارد:
فهرستی از استاندارهای ملی (در صورت وجود)، استفاده از تجربه ها و پروژه های قبلی، و بکارگیری اطلاعات ارائه شده در دستورالعملهای محصولات تجاری. بدون شک این روش درستی برای طراحی کف نیست.
در این فصل اصول نظری نگارنده در طراحی کف، ایده هایی که مبنای بخشهای بعدی کتاب قرار گرفتهف شرح داده خواهد شد. این ایده های اساسی به اختصار از این قرارند:
کف در ساختمان نقش دوگانه دارد. از یک سو جزئی از ساختمان است و از سوی دیگر بخش از لوازم و یا تجهیزات کاربران ساختمان نیز به شمار می آید.
کف باید مطابق سلیقه و نیازهای کابران ساختمان طراحی شود.
طراح کف نباید صرفا بر مقاومت سازه ای کف متمرکز شودف بلکه سایر خصوصیات لازم را نیز باید مورد توجه قرار دهد.
در یک طرح خوب باید همزمان به پنج عامل اساسی توجه شود: کاربری کف؛ مقاومت سازه ای؛ خواص بتن؛ درزها و ترک ها؛ خصوصیات سطح کف سازی.
عملکرد کف های تک لایه بهتر از کفهای دولایه است.
در هنگام طراحی کف، باید استانداردهای ملی به دقت رعایت شوند.
در طراحی و ساخت کف، باید تجربه های راهسازی بکار گرفته شوند.
اگرچه این کتاب لاجرم برپایه ایده های نگارنده استوار است، امید می رود چیزی بیش از بیان روشهای شخصی او در طراحی کف باشد. در این کتاب سعی شده است تا هر دو جنبه مسائل بحث برانگیز که در کف سازی تعدادشان کم نیست بررسی شوند. اگر از روش یا محصول خاصی که استفاده گسترده ای هم دارد نامی به میان نیامده علت آن بی اطلاعی نگارنده است.