بدون تصویر

کف سازی با بتن،استاندارد های ملی

تصور طراحی کف بدون بهره گیری از استاندرادهای رایج بسیار دشوار است. استانداردها به طراحان ومجریان زبانی مشترک می دهد. نیز، بدون استفاده حجم مشکلات فنی لازم برای هر پروژه بسیار افزایش می یابد. اما باید به محدودیت های استاندارد نیز توجه کرد.
دست کم سه مورد از محدودیتهای استانداردهااز این قرارند که اولاً استانداردها برای شرابط عادی نوشته می شوند و تعداد کمی از آنها را می توان برای همه انواع کفها به کار گرفت. به علاوه کفهایی با کاربری خاص ممکن است در محدوده استانداردهای موجود قرار نگیرند.
ثانیاً استانداردها در چهارچوبی محتاطانه تدوین می شوند و سالها طول می کشد تا ایده ای جدید رسما پذیرش همگانی یابد. از این رو استانداردها همیشه هم ضرورتاً در برگیرنده بهترین و جدید ترین فناوری نیستند.
ثالثاً استانداردها نمی توانند جایگزین قضاوت و تحلیل طراح شوند. بنابر هشدار موسسه استاندارد انگلستان، "رعایت استانداردهای انگلستان از سوی طراح، به خودی خود به مفهوم لغو تعهدات قانونی وی نیست". این وظیفه طراح است که تصمیم بگیرد در کجا و چگونه از استانداردها استفاده کند.
در صنعت ساختمان، بیشتر استانداردها ملی اند، نه بین المللی. تلاشهایی در جهت تهیه استانداردهای بین المللی انجام شده ولی حرکت به این سمت بسیار کند است. در این بخش تکیه اصلی بر استانداردهای امریکا و انگلستان است. این استانداردها در اکثر کشورهای دنیا(گاه با اندکی تعدیل) به کار می روند. و یا این که مبنای اصلی استاندارد ملی آن کشور را تشکیل می دهند.
استانداردهای انگلستان با پیشوند BS ارائه می شوند و می توان آنها را با نشانی زیر تهیه کرد:
British Standards Institution
2 Park Street
London W1A 2BS
Telephone 071-629-9000
استانداردهای بتن آمریکا توسط دو سازمان مستقل منتشر می شوند. استاندارهایی را که دارای پیشوند ASTM هستند، می توان از نشانی زیر دریافت کرد:
American Society for Testing and Materials
1916 Race Street
Philadelphia, PA 19103
USA
Telephone 215-299-5400
استانداردهای با پیشوند ACI را می توان از نشانی زیر دریافت کرد:
American Concrete Institute
P.O.BOX 19150
Detroit, M148219
USA
Telephone 313-532-2600